Algemene voorwaarden

 

 

 

Algemene verkoop voorwaarden Duister Handelsonderneming

 

Aanmaak datum: 16-1-2008

 

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. DUISTER: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Duister handelsonderneming gevestigd aan de Tesselschadestraat 28, 5216 JW ‘s-Hertogenbosch, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 62254448;

b. overeenkomst: de overeenkomst tussen Duister en de klant;

c. klant: het bedrijf dat met Duister een overeenkomst aangaat;

d. product: het product dat Duister levert;

e. website: de website www.Duister.eu die door Duister wordt beheerd en waar informatie te vinden is over de producten en waar de producten besteld kunnen worden.

 

Artikel 2.  Algemeen

2.1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen DUISTER en de klant waarop DUISTER deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.2.  Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.3.  De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4.  Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door DUISTER vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.5.  Indien DUISTER niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat DUISTER in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.6.  Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziende versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

 

Artikel 3. Aanbod en offertes

3.1.  Ieder aanbod en alle offertes van DUISTER zijn vrijblijvend.

3.2.  Kennelijke vergissingen of fouten, zoals schrijf-, type-, of zetfouten, in offertes, e-mailberichten of brochures of op de website binden DUISTER niet.

3.3.  Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan gewijzigd worden.

 

Artikel 4. Website

4.1.  DUISTER garandeert niet dat de website zonder onderbrekingen of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.

4.2.  DUISTER is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de website.

 

Artikel 5. Gebruiksvoorwaarden

5.1.  Bij gebruik van de website dient de klant zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden.

5.2.  Het is de klant niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de website te omzeilen dan wel te kraken.

5.3. Het is de klant niet toegestaan de website op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van DUISTER of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.

 

Artikel 6. Account

6.1.  Op de website kan de klant een account aanmaken. Nadat de registratie voor het account succesvol is voltooid, stuurt DUISTER de klant onverwijld via de e-mail een bevestiging van de registratie.

6.2.  De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account op de website en inloggegevens. De klant dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze inloggegevens in geen enkel geval door te geven aan derden. DUISTER kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inloggegevens van de klant. Indien de klant constateert dat een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van zijn account, dan dient de klant DUISTER daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

 

Artikel 7. Prijzen

7.1.  Alle vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief btw en exclusief verzendkosten.

7.2.  De hoogte van de verzendkosten worden voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de klant kenbaar gemaakt.

7.3.  DUISTER heeft het recht haar prijzen en tarieven van tijd tot tijd aan te passen.

 

Artikel 8. Totstandkoming van de overeenkomst

8.1.  De overeenkomst komt tot stand nadat de klant akkoord is gegaan met het aanbod en/of de offerte van DUISTER dan wel nadat de klant succesvol het gehele bestelproces via de website heeft doorlopen. 

8.2.  De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de klant op Afrekenen klikt, hiermee gaat de klant akkoord  met betaalplicht en akkoord met onze algemene voorwaarden.

8.3.  Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt DUISTER de klant onverwijld een bevestiging via de e-mail. In deze bevestigingse-mail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen. Indien de klant geen bevestigingse-mail van DUISTER heeft ontvangen of indien de bevestigingse-mail de bestelling van de klant niet correct weergeeft, dan dient de klant zo spoedig mogelijk contact op te nemen met DUISTER.

 

Artikel 9. Uitvoering van de overeenkomst

9.1.  DUISTER zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

9.2.  DUISTER bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd. DUISTER heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.

 

Artikel 10. Wijzigen van de overeenkomst en annulering

10.1.  Als de klant de overeenkomst wenst te wijzigen of annuleren, dan kan dat financiële gevolgen hebben. De overeenkomst kan pas gewijzigd of geannuleerd worden nadat de klant schriftelijk akkoord is gegaan met de eventuele extra kosten of annuleringskosten die aan de klant in rekening worden gebracht.

10.2.  Heeft DUISTER nog geen aanvang gemaakt met het uitvoeren van de overeenkomst, dan is het annuleren van de overeenkomst kosteloos.

 

Artikel 11. (Op)leveringstermijn

11.1.  Opgave van een (op)leveringstermijn geschiedt altijd bij benadering. Overschrijding van de (op)leveringstermijn geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere vorm van compensatie.

11.2.  In het geval dat een met de klant overeengekomen (op)leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van DUISTER ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 20 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

 

Artikel 12. Levering en emballage

12.1.  De wijze van levering komen partijen voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst overeen.

12.2.  De klant is verplicht de producten af te nemen. Indien de klant afname weigert, dan is DUISTER gerechtigd de producten op te slaan voor rekening en risico van de klant.

12.3.  Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van het product gaat op de klant over op het moment waarop het product in de macht van de klant of van een door de klant aangewezen derde partij wordt gebracht.

12.4.  De klant is zelf verantwoordelijk voor alle invoerrechten, douaneformaliteiten en belastingen m.b.t. de producten.

12.5.  Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs aan de klant doorberekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van DUISTER.

 

Artikel 13. Ruilen & retourneren

13.1.  De klant kan het product dat hij bij DUISTER besteld heeft binnen 14 dagen na de levering ruilen of retourneren met uitzondering van het volgende.

- producten met artikel code ‘div’ of met achter de omschrijving ‘*’  

- producten waarvan de verpakking niet meer in originele staat is.

- producten met een houdbaarheid datum

- producten die speciaal voor klant besteld zijn, dus niet uit eigen magazijn komen

- producten die uitlopend zijn

- producten die op maat gemaakt zijn voor de klant

- producten die gebruikt zijn

 

Artikel 14. Verplichtingen van de klant

14.1.  De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens en zaken, waarvan DUISTER aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan DUISTER worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en zaken niet tijdig aan DUISTER zijn verstrekt, dan heeft DUISTER het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

14.2.  Indien de door de klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de klant.

14.3.  De klant dient zijn volledige medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de overeenkomst.

14.4.  De klant is gehouden DUISTER onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

14.5.  De klant vrijwaart DUISTER voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.

14.6.  De klant is verplicht het geleverde product te gebruiken volgens de instructies en overeenkomstig de technische specificaties en/of gebruiksaanwijzing van het product.

14.7.  De klant is verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste toepassing in zijn organisatie van het product en voor het in acht nemen van de gegeven instructies en/of adviezen van de fabrikant.

 

Artikel 15. Betaling

15.1.  Bij het bestellen via www.duister.eu wordt de betaal wijze in het afreken gedeelte weer gegeven.

15.2.  DUISTER heeft passende veiligheidsmaatregelen genomen om de elektronische betaling via de website veilig te laten verlopen.

15.3.  Indien de bestelling niet via de website geplaatst is, en er overeen gekomen is dat de klant credit heeft, dan dient de klant te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum.

15.4.  DUISTER heeft het recht een aanbetaling van de klant te verlangen. Betaalt de klant de aanbetaling niet tijdig, dan heeft DUISTER het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de aanbetaling volledig is voldaan. DUISTER kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die de klant door de opschorting lijdt.

15.5.  Bij niet tijdige betaling is de klant direct in verzuim en wordt een rente in rekening gebracht over het openstaande bedrag van 2% per maand. DUISTER kan de vordering uit handen geven aan een incassobureau. In een dergelijk geval worden alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die DUISTER moet maken om de vordering te incasseren aan de klant in rekening gebracht.

15.6.  In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van DUISTER op de klant onmiddellijk opeisbaar.

15.7.  Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

 

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud

16.1.  Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van DUISTER, totdat alle vorderingen die DUISTER op de klant heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald.

16.2.  Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet:

a. verpanden;

b. aan derden enig ander recht daarop verlenen;

c. buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.

16.3.  De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van DUISTER te bewaren. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van DUISTER veilig te stellen. De klant is verplicht de geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en op eerste verzoek een kopie van de polis van deze verzekering aan DUISTER te verstrekken.

16.4.  Indien de klant zijn verplichtingen jegens DUISTER niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, dan is DUISTER gerechtigd alle producten, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van DUISTER op volledige schadevergoeding.

16.5.  Indien DUISTER gebruik wenst te maken van zijn recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is de klant verplicht DUISTER toegang te verlenen tot alle locaties waar de producten van DUISTER zich bevinden.

16.6.  Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk DUISTER daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendom) rechten van DUISTER.

16.7.  De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan DUISTER toekomende rechten onverlet.

 

Artikel 17. Reclames en garantie

17.1. Op de bij DUISTER gekochte producten is de fabriek garantie van toepassing. DUISTER kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele garantie.

17.2. Duister heeft in het geval van een garantie reclamatie enkel een bemiddelende rol tussen fabrikant en klant. DUISTER kan op elk moment de bemiddeling stop zetten zonder op gaaf van reden.

17.3.  De klant is verplicht de geleverde producten terstond bij aflevering te controleren. De klant dient in het bijzonder na te gaan:

a. of de juiste producten zijn geleverd;

b. of het juiste aantal producten is geleverd;

c. of de producten voldoen aan de kwaliteitseisen of aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik.

17.4.  Reclames dienen zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 1 dag na de levering schriftelijk aan DUISTER kenbaar te worden gemaakt.

17.5.  Indien de klant aantoont dat het geleverde product op het moment van levering gebrekkig was, dan wordt door DUISTER het product vervangen of herstelt. Indien het vervangen en/of het herstellen van het product niet mogelijk is, dan wordt de prijs van het gebrekkige product gecrediteerd. De aansprakelijkheid van DUISTER is te allen tijde beperkt tot hetgeen in artikel 18 is opgenomen.

17.6.  Een gebrek aan een product geeft de klant niet het recht de gehele bestelling, waarvan het product deel uitmaakt, te weigeren of terug te sturen.

17.7.  Reclames schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

17.8.  Voor de geleverde producten geldt de fabrieksgarantie die door de fabrikant wordt verleend.

17.9.  Op geleverde gebruikte producten wordt geen garantie verleend.

17.10.  Is de klant van mening dat het product gebrekkig is en/of wenst de klant een beroep op de fabrieksgarantie te doen, dan dient de klant een foto van het gebrek via de e-mail naar DUISTER te sturen.

17.11.  De klant is verplicht DUISTER de mogelijkheid te geven de klacht en/of garantieclaim te onderzoeken.

17.12.  Klachten over het geleverde product worden niet (verder) in behandeling genomen en een garantieclaim wordt afgewezen indien:

a. gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik;

b. het product niet is gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming en bij gebreke daarvan de gangbare bestemming;

c. door de klant en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het product zijn uitgevoerd;

d. er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijking;

e. gebreken het gevolg zijn van componenten en/of producten die niet door DUISTER zijn geleverd.

17.13.  Indien de klant onterecht heeft gereclameerd of onterecht een beroep heeft gedaan op de fabrieksgarantie, dan worden alle (onderzoek)kosten die DUISTER daardoor heeft gemaakt aan de klant in rekening gebracht.

17.14.  Het vervangen van een onderdeel van het geleverde product en/of het uitvoeren van reparatiewerkzaamheden i.v.m. een garantieclaim verlengt de fabrieksgarantie niet.

 

Artikel 18. Aansprakelijkheid en verjaring

18.1.  DUISTER kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 20;

b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

18.2.  DUISTER is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door tijdelijke niet beschikbaarheid zijn van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van zijn website wegens onderhoud of anderszins.

18.3.  De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. DUISTER is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

18.4.  De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. DUISTER is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn. De klant vrijwaart DUISTER tegen alle aanspraken ter zake.

18.5.  DUISTER is niet aansprakelijk voor schade aan of veroorzaakt door het product door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik.

18.6.  DUISTER is niet aansprakelijk voor schade indien de klant of derden ongeoorloofde wijzigingen hebben aangebracht aan het product.

18.7.  DUISTER kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verkleuring van het product ten gevolge van de inwerking van licht.

18.8.  In geen geval is DUISTER aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat het geleverde product is gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het bestemd is.

18.9.  DUISTER is niet aansprakelijk voor schade, zoals lichamelijk letsel, materie?le schade of schade aan derden, ten gevolge van het gebruiken van het product. De klant is er te allen tijde zelf verantwoordelijk voor dat hij en/of een derde voorzichtig omgaat met het product. Het gebruik van het product is geheel voor risico van de klant.

18.10.  DUISTER is niet aansprakelijk voor vermissing of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

18.11.  DUISTER is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, productieschade, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, reputatieschade, milieuschade, opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.

18.12.  Indien DUISTER aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van DUISTER beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van DUISTER gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van DUISTER beperkt tot het bedrag dat de klant betaald heeft voor het product waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

18.13.  Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens DUISTER vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens DUISTER kan aanwenden.

18.14.  Komt de klant zijn verplichtingen jegens DUISTER die voortvloeien uit de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de wet niet na, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die DUISTER daardoor lijdt. Onder schade dient o.a. te worden verstaan omzetverlies.

18.15. DUISTER heeft enkel een verkopende rol. DUISTER zal nimmer een advies aan de klant uitbrengen over de verkochte producten.

 

Artikel 19. Opschorting en ontbinding

19.1.  DUISTER is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien na het sluiten van de overeenkomst DUISTER ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen.

19.2.  DUISTER is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.

19.3.  Voorts is DUISTER bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

19.4.  DUISTER is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.

19.5.  Indien DUISTER tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 

Artikel 20. Overmacht

20.1.  DUISTER is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst of tot het betalen van schadevergoeding indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop DUISTER geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor DUISTER niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersinvloeden; diefstal; stroom- en internetstoring; virusinfectie of computervredebreuk door derden; overstromingen, aardverschuivingen en overige natuurrampen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies van of beschadigingen aan producten bij het transporteren daarvan; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van DUISTER; het verbranden van middelen van vervoer van DUISTER of het ingeschakelde transportbedrijf, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; overheidsmaatregelen.

20.2.  Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een toeleverancier van DUISTER.

20.3.  Indien DUISTER weet of het vermoeden heeft dat hij de overeenkomst niet tijdig kan uitvoeren door overmacht, dan stelt DUISTER de klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

 

Artikel 21. Geheimhouding

21.1.  Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

21.2.  Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak DUISTER gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en DUISTER zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is DUISTER niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 22. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

22.1.  Op de overeenkomst tussen DUISTER en de klant is Nederlands recht van toepassing

22.2.  Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en DUISTER worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar DUISTER gevestigd is.